Lezingenreeks: Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - NVTL

Lezingenreeks: Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

Details

Wat: Lezingenreeks
Onderwerp: Rivierengebied
Datum: 22 april 2021
Tijd: 13.30-16.00 uur
Aanmelden: via de aanmeldknop hieronder. Voor de volgende lezingen in de serie zie de agenda van het RCE.

 

Aanmelden lezing april
Locatie: Online
do 22 april 2021

Het betreft een unieke lezingenreeks die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties wordt voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans opgemaakt van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijkt men welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

In de praktijk ziet men dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

Aanleiding
Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

Reeks

Elke bijeenkomst is van 13.30-16.00 uur

Bijeenkomst 1 Historische bossen: donderdag 25 februari

Bijeenkomst 2 Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart

Bijeenkomst 3 Rivierengebied: donderdag 22 april

Bijeenkomst 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei

Bijeenkomst 5 Beekdalen: donderdag 24 juni

Bijeenkomst 6 Historische akkers: 23 september

Bijeenkomst 7 Duinen: 28 oktober

Bijeenkomst 8 Waddengebied: 25 november

Meer informatie.