NOVI carroussel

Landschapsarchitecten, stedebouwers, planologen en ontwerpers van Nederland,

Ons land staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven: hoe maken we onze regio’s klimaatbestendig? Hoe geven we ruimtelijk vorm aan de transitie naar duurzame mobiliteit, energie en gezondheid? Wat moet er gebeuren in de landbouw om voldoende en gezond voedsel te produceren zonder natuur en landschap aan te tasten? Hoe maken we onze economie circulair? En waar bouwen we een miljoen nieuwe woningen?

Inmiddels wordt breed gevoeld dat deze opgaven een drastische en voortvarende aanpak vereisen. Voor onze vakgemeenschap ligt hier een belangrijke taak om die nieuwe opgaven naar de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland te vertalen. En meer nog, om te ontwerpen aan regio’s die nieuwe kansen bieden voor de noodzakelijke transities. Regio’s die deze transities sturen en ervoor zorgen dat ons land er mooier en beter van wordt: de Regio van de Toekomst!

Het Rijk neemt voorzichtige stappen om regie te voeren op nationaal niveau. De Nationale Omgevingsvisie wordt hiervoor een belangrijk instrument. De BNSP heeft samen met de NVTL de opdracht aangenomen van het Ministerie van BZK en van vier regio’s om de ontwerpverkenning ‘Regio van de Toekomst’ uit te voeren. Een traject waarin concrete toekomstscenario’s voor vier regio’s worden geschetst en waarin een regiospecifieke opgave integraal wordt uitgewerkt tot een nieuw toekomstperspectief. De resultaten van ‘Regio van de Toekomst’ worden in het najaar aan het Rijk aangeboden.

Voor het uitvoeren van ‘Regio van de Toekomst’ worden acht ontwerpteams geformeerd, die de komende maanden aan de slag gaan. Teams ontvangen een vergoeding voor hun werk.

Wij roepen hierbij alle vakgenoten op: meld je aan als teamlid voor één van de acht teams, als je van mening bent dat je een bijdrage aan deze ontwerpverkenningen kan leveren. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging om op 4 juli de teamcaptains te ontmoeten en jezelf als mogelijk teamlid voor te stellen. Hierna volgt een nadere selectie voor de teams.

Voor meer informatie kijk op De Regio van de Toekomst. Voor deelname als teamlid, meld je dan hier aan.

Rob van der Velden, Voorzitter BNSP & Ben Kuipers, Voorzitter NVTL           

 

Flyer 4juli