Dag van de Ontwerpkracht 2024 - NVTL

Dag van de Ontwerpkracht 2024

Details

Gratis voor NVTL leden!

Aanmelden
Locatie: Tilburg
do 4 juli 2024

NU – STRAKS – LATER

We verdrinken in de urgenties voor de verandering van het land. Netverzwaringen, zoetwaterbeschikbaarheid, woningtekort, stikstofuitstoot, waterkwaliteit, allemaal vragen ze om voorrang. Hoe krijgen we grip op de vormgeving van onze toekomst? Wat moet nu, wat kan straks en wat komt later? Hoe zetten we ontwerpkracht in om stapsgewijs verandering te realiseren en vraagstukken te integreren, zodat we ook trots kunnen zijn op het resultaat?

Hoe gaan we diverse wateropgaven te lijf? Wat is de volgende stap na het ontwerpend onderzoek? Wat zijn de werklandschappen van de toekomst? Wat betekent Anders Kijken vanuit landschappelijke waarden? En hoe ziet het nieuwe samenleven eruit?

Zo maar een paar onderwerpen van komende Dag van de Ontwerpkracht op 4 juli.

Doe mee en bestel je ticket!

Programma

09.00 – 09.30 Inloop
09.30 – 10.30 Welkom en keynote
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 12.30 Eerste ronde masterclasses (maak een keuze uit 7 masterclasses)
12.30 – 14.00 Lunch met activiteiten
14.00 – 15.30 Tweede ronde masterclasses (maak een keuze uit 7 masterclasses)
15.30 – 15.45 Pauze
15.45 – 16.30 Afsluiting
16.30 – 17.30 Borrel

Welkom

 • Voorzitter Platform Ontwerp NL
 • Wethouder Ruimtelijk Ordening Tilburg – Bas van der Pol

Keynote

Henk Ovink

Executive Director, Global Commission on the Economics of Water, and Former First Special Envoy for International Water Affairs, Kingdom of The Netherlands in Global Commission on the Economics of Water (watercommission.org)

Lieke Jildou de Jong

Landschapsarchitect | Co-Founder Landscape Collected | Winner Archiprix’22 NL

Masterclasses van 11.00 – 12.30 uur

U kunt 1 van de 7 masterclasses volgen in dit tijdsblok. Lees hier de informatie en maak uw keuze bij het bestellen van uw ticket.

1) De woningplattegrond van de toekomst – Masterclass en debat
Een drietal sprekers en panelleden zullen u tijdens deze sessie meenemen in uiteenlopende visies over de toekomst van de woningplattegrond. Hierbij staan 3 stellingen centraal:

 • Moet een goede plattegrond flexibel zijn en meegroeien of juist krimpen met de bewoners?
 • Is een vormvaste plattegrond de oplossing en is het niet juist de bewoner die flexibel moet zijn?
 • En als laatste een goede plattegrond is alleen mogelijk als deze ook goed aansluit op collectieve ruimtes binnen het woongebouw, straat en op wijkniveau.

Aan de hand van voorbeelden uit het ‘verleden’ en het ‘nu’, wordt u meegenomen in het nadenken over de plattegrond van ‘straks’ en ‘later’.

2) Zeespiegelstijging in relatie tot gebiedsopgaven
We zien dat, onder andere vanwege de te verwachte zeespiegelstijging en de daarbij horende gevolgen, grote veranderingen in Nederland nodig zijn rondom waterveiligheid en ruimtelijke ordening. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging heeft het afgelopen jaar twee resultaten van belang opgeleverd: de Tussenbalans Kennisprogramma Zeespiegelstijging 2023 en de resultaten van de drie consortia rondom de denkrichtingen ‘beschermen’, ‘zeewaarts’, en ‘meebewegen’. Deze resultaten maken duidelijk dat de opgaven niet alleen maar een ingenieursvraagstuk of een ruimtelijk vraagstuk zijn, maar juist een gezamenlijke opgave voor ingenieurs en ruimtelijke ontwerpers. Het is een opgave waarin we moeten leren omgaan met onzekerheden.

Het doel van de sessie is dat het publiek de opgaven rondom de gevolgen van zeespiegelstijging beter begrijpt en dat het publiek ondervindt hoe belangrijk, interessant, uitdagend en leuk het is om elkaars werelden beter te leren kennen.

3) Anders kijken: vanuit een ander perspectief vormgeven
De (symbiotische) relatie tussen natuur, mens en techniek staat centraal. We leren om anders te kijken naar de ruimte om ons heen. Hoe geven we vorm aan ruimtelijke vraagstukken en ruimtelijke kwaliteit en welke ‘stem’ heeft het ecosysteem daarbij?

Maike van Stiphout (ovb)- interactief door Studio Inscape

4) De nieuwe sleutelgebieden

Ruimtelijke opgaven op regionale schaal berusten vaak meer op systemen dan administratieve eenheden. Gemeente- en provinciegrensoverstijgende regio’s zijn noodzakelijk om de vele opgaven integraal aan te pakken; regio’s die de sleutel zijn om meerdere complexe problemen op te lossen. In deze sessie doen we een eerste aanzet om enkele van deze sleutelgebieden te definiëren.

5) Omgevingskwaliteit in gemeenten – hoe ziet het kwaliteitsstelsel er onder de Omgevingswet uit?

Gemeente Tilburg is ambitieus aan de slag gegaan met het doorontwikkelen van het kwaliteitsstelsel onder de Omgevingswet. Professionele advisering over omgevingskwaliteit, consistent beleid en nieuwe instrumenten zoals gebiedsbiografieën met toekomstperspectief geven vorm aan het stelsel dat de omgevingskwaliteit in Tilburg zal versterken. Maar hoe werkt dat dan? Wie is wanneer aan zet? En waar loopt Tilburg tegenaan?

6) Ontwerpend onderzoek als toekomstverkenning

Onderscheidende toekomstbeelden maken samenhang tussen keuzes inzichtelijk en helpen bij het maken van afwegingen. Voor de Nieuwe Nota Ruimte werkte Flux vier varianten uit. In een interactief gesprek verkennen we hoe deze methode ook breder toegepast kan worden. Bijvoorbeeld om het gesprek met de samenleving te voeren.

7) Ruimtelijke kwaliteit bij fabrieksmatige woningbouw

Uitwerking volgt nog.

Lunchprogramma (nog in ontwikkeling)

 • Onze Plek – presentatie publicatie
  Gesprekken over leefomgeving & cultuur

Het wordt steeds zichtbaarder dat de grote transities een enorme impact hebben op onze directe leefomgeving.16 ontwerpers gingen hierover in gesprek met mensen door heel Nederland. Wat vinden inwoners belangrijk bij de inrichting van de woon- en werkomgeving? Welke waarde hechten ze aan monumenten, het landschap, culturele voorzieningen, de gebouwde omgeving, maar ook aan immaterieel erfgoed en culturele identiteit?

 • Jong BNSP
 • Schetssessie (NVTL)
 • Fietsexcursie langs Spoorzone
 • What –if verkenningen (expo)

Masterclasses van 14.00 – 15.30 uur

U kunt 1 van de 7 masterclasses volgen in dit tijdsblok. Lees hier de informatie en maak uw keuze bij het bestellen van uw ticket.

1) Water en bodem sturend, hoe dan?
Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Tijdens een interactieve sessie worden de lessons learned met elkaar gedeeld.

met medewerking van College van Rijksadviseurs (CR)a), Rijksadviseur Wouter Veldhuis – interactief

2) Transformeren met cultureel erfgoed
Het verder verstedelijken van Nederland raakt cultureel erfgoed en cultuurlandschappen; oude gebouwen en bestaande structuren (dreigen te) verdwijnen. Door kwaliteiten en waarden van cultureel erfgoed in deze transformatieopgaven direct te betrekken, dragen ze juist bij aan de identiteit en eigenheid van een buurt, dorp, stad of landschap.

RCE, Martijn Oosterhuis – interactief

3) Werken met het ontwerp door de schalen heen

Tilburg nodigt andere gemeenten uit om samen in gesprek te gaan over de doorwerking van de omgevingsvisie naar concrete projecten en gebiedsontwikkelingen. Welke rol heeft ontwerpkracht en wie of wat heb je daarvoor nodig?

4) Het Nieuwe Samenleven – Masterclass en debat
Tijdens deze sessie zullen drie sprekers en panelleden u meenemen in visies op “het nieuwe samenleven”. De focus van de masterclass en het debat ligt op de demografische veranderingen in Nederland, inclusief de mix van culturele achtergronden, die logischerwijs leiden tot nieuwe samenlevingsvormen. Hoewel de opkomst van deze nieuwe samenwoonvormen en de daaruit voortvloeiende nieuwe (architectonische) typologieën interessant zijn voor de toekomst, dienen we te erkennen dat deze niet per se een oplossing bieden voor de beperkte hedendaagse woonruimte. Het is eerder een zoektocht naar nieuwe vormen van sociale cohesie, gericht op het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van langdurige zelfredzaamheid. Aan de hand van voorbeelden uit het ‘verleden’ en het ‘nu’ wordt u meegenomen in het nadenken over het “samenleven” van ‘straks’ en ‘later’.

5) Werklocaties in transitie

Inzet van ontwerpend onderzoek bij de transitie van werkgebieden met een soepele samenwerking tussen verschillende schaalniveaus van de overheden.

6) IMpactnetwerk Bouwcultuur – Voldoende en kwalitatief hoogwaardige beschikbaarheid van zoetwater: nu, straks en later.

Uitwerking volgt nog.

7) Waterveiligheidslandschappen

Uitwerking volgt nog.

Afsluiting

Uitwerking volgt nog. In ieder geval de jaarlijkse uitreiking van de ontwerpkracht bokaal.

Borrel

Borrel om de dag af te sluiten en met collega’s uit het vak na te praten. In verband met de catering is het fijn als je aangeeft of je erbij bent.

Georganiseerd door Platform Ontwerp NL een samenwerkingsverband van BNA, Koninklijke Nederlandse Ingenieurs, BNSP, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, NVTL, Vereniging Deltametropool en BNI met dank aan het ministerie van BZK.