Organisatie - NVTL

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) is de enige Nederlandse beroepsvereniging voor tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers. Onze vele nationale en internationale leden vertegenwoordigen het allerbeste van de branche.
De NVTL is de spil van het vakgebied in Nederland en wij zetten ons in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur en ontwerp. We behartigen de belangen op vele fronten, stimuleren de vak ontwikkeling en brengen opdrachtgevers en bureaus met elkaar én met complementaire disciplines in contact. De NVTL vormt een open vereniging waar een ieder die de groene inrichting van tuin tot landschap een warm hart toedraagt lid van kan worden. Met circa 700 leden vormt het een brede afspiegeling van de Nederlandse vak praktijk.

Missie

Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan een mooiere, duurzame en betere leefomgeving. Als tuin- en landschapsarchitecten en ontwerpers streven we daarbij naar een onafhankelijke, professionele vakbeoefening, waarbij we de verbinding met de maatschappij en onze verantwoordelijkheid vanzelfsprekend vinden.

De NVTL is een platform en netwerk waarbinnen overdracht van ideeën, uitwisseling van kennis en reflectie op het vakgebied mogelijk wordt gemaakt. Zowel op nationaal als internationaal niveau werken wij samen met andere ruimtelijke ontwerpdisciplines, onderwijs, overheid en talrijke groene initiatieven.

Wij buigen ons over vraagstukken die de leden aangaan, met inbegrip van biodiversiteit en de landschappelijke inpassing van hernieuwbare energiebronnen. Wij zetten onze leden aan tot het delen van specifieke informatie en bevorderen onderzoek.

Een adviesraad, bestaande uit breed georiënteerde vakgenoten, communiceert regelmatig met het bestuur.

 

Doelstellingen

Onze missie is gebaseerd op de volgende drie doelstellingen:

VERTELLEN – Promotie van het vakgebied

Via ons platform en aanverwante kanalen vertellen wij in woord en beeld over tuin- en landschapsarchitectuur en ontwerp om de bekendheid en de relevantie van ons vak te vergroten. We maken herkenbaar en zichtbaar. Als lid blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en activiteiten in de branche. Aangesloten bureaus en partners kunnen zich op  het NVTL platform profileren richting opdrachtgevers.

VERBINDEN – Faciliteren van samenwerkingen

Het NVTL platform heeft ook een verbindende rol. We koppelen opdrachtgevers op zowel particulier-, bureau- als overheidsniveau aan onze leden middels projecten.
We proberen grenzen te laten vervagen en samenwerkingen tussen de verschillende ontwerpdisciplines in binnen- en buitenland te stimuleren. Daarnaast moedigen wij de dialoog aan tussen wetenschappelijke en professionele vakbeoefenaars.

VERNIEUWEN –  Stimuleren van de vakontwikkeling

We organiseren activiteiten die erop gericht zijn nieuwe vakkennis te ontwikkelen en te verspreiden. Dit doen wij in samenwerking met instellingen voor onderwijs, onderzoek, ontwerpbureaus en overheden. Met extra financiering worden projecten georganiseerd waarbij vakgenoten worden ingeschakeld om met elkaar nieuwe producten, processen en diensten te ontwikkelen.

HISTORIE

De NVTL is opgericht in 1983 en is voortgekomen uit de fusie van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) en de Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (VTL). De geschiedenis van de vereniging voert via de BNT terug naar 16 mei 1922 toen een aantal landschapsarchitecten in Utrecht bijeenkwamen en onder voorzitterschap van de bekende tuinarchitect Hugo Poortman de Vereniging voor Tuin- en Landschapskunst; de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT) oprichtten.
In de beginjaren stond vooral de belangenbehartiging van het vak centraal om zo een onafhankelijke positie van de geschoolde tuinarchitect ten opzichte van andere ontwerpers te creëren. Het voeren van het predicaat ‘bnt’ (achter de persoonsnaam) gaf aan dat iemand geregistreerd lid was van de vereniging en zich als onafhankelijk adviseur opstelde. Tot op de dag van vandaag wordt deze toevoeging gevoerd door leden die in het architectenregister staan ingeschreven en de gedragsregels onderschrijven.

TEAM

Joeri de Bekker

Bestuurslid
Voorzitter

Jan Janse

Bestuurslid
Vakontwikkeling & Internationaal

Johan Snel

Bestuurslid
Academie & Interdisciplinair

Deborah Lambert

Bestuurslid
Penningmeester & Algemene zaken

Shera van den Wittenboer

Bestuurslid
Ontwerpend onderzoek & Rijk-regio

Stijn van de Ven

Bestuurslid
Young NVTL

Leo Pols

Aspirant bestuurslid
(Ontwerpend) onderzoek & beleidsadvisering stad, land en water

Wiebke Klemm

Aspirant bestuurslid
Onderzoek, Ontwerp & Beleid duurzame leefomgeving

Willemijn ter Hart - Koopal

Hoofd Bureau
Algemene zaken, Bestuur & Communicatie

Selinda Stompe

Bureaumedewerker
Administratie & Leden

Ilse Zuidinga

Projectmedewerker
Organisatie, Communicatie, Content & DSL

Arjan Nienhuis

Kwartiermaker
Projectleiding & Platform Ontwerp NL

ACTIEVE LEDEN

Binnen NVTL zijn meerdere tijdelijke project– en werkgroepen actief en commissies met onderwerpen van langere duur zoals Vak ontwikkeling, Young NVTL en Internationaal. En samenwerkingen tussen collega verenigingen zoals werkgroep DSO (BNSP & NVTL). Zonder actieve leden, hun kennis en ervaring binnen het tuin- en landschapsvakgebied, kunnen we onze doelstellingen niet waarmaken.

Lijkt het jou ook interessant en leuk om bij te dragen aan kennisdeling, enthousiasmeren van jouw generatie en het organiseren van activiteiten? Schroom niet en neem contact met ons op!

BUITENGEWONE LEDEN

De statuten van de vereniging bieden het bestuur de mogelijkheid om haar waardering uit te spreken naar individuele personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de doelstellingen van de NVTL door deze personen als ‘buitengewoon lid’ te benoemen.

Door bewust en actief om te gaan met de mogelijkheid buitengewone leden te benoemen en naar manieren te zoeken hen, op bescheiden wijze te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, wil het bestuur optimaal gebruik maken van de kennis en inzichten van deze personen.

Hans Groeneveld, Johan Vlug, Dirk Sijmons, Adriaan Geuze en Yttje Feddes

In memoriam Carl van Empelen, Jan Voskens, Pieter Buys, Meto Vroom.

NVTL-trofee

In het verleden is, onregelmatig, de NVTL-trofee uitgereikt aan “personen of instanties die een zeer speciale bijdragen hebben geleverd aan de verbetering van het niveau van de beroepsuitoefening”. De winnaars van de NVTL-trofee zijn:

Stichting Nederland Nu als Ontwerp (1987), Ontwerpteam ‘Plan Ooievaar’ (1990), Stichting Artivisual Landscapes (1992), Bureau B+B (1997), Carla Oldenburger (2001), Harry Harsema (2005) en gemeente Apeldoorn (2008).

NVTL Awards

Tijdens het feest ter ere van het 100-jarig jubileum in 2022 is de eerste NVTL Award uitgereikt. Doel is om het uitreiken van de Awards tot een jaarlijks event te maken. De nominaties voor de eerste Awards zijn opgehaald uit het bestuur, zoals dat ook gebruikelijk was bij de NVTL-trofee. Doel is om vanaf komend jaar de award breder uit te rollen, de nominaties in de vakwereld op te halen en de keuze te laten maken door een brede, jaarlijks wisselende vakjury.

De winnaars van de NVTL Awards zijn:

2022
Categorie Studie:

– “NL 2120 een natuurlijker toekomst voor Nederland in 2120” door WUR

Categorie Talent:
– Nina Ravestein
– Ziega van den Berk

2023
Categorie Uitgevoerd Plan:
Coolhaven door Juurlink [+] Geluk Stedenbouw en Landschap

Categorie Studie:
Aquabattery Recharged door Bureau B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur

Categorie Talent:
A Fire Scape door Hanna Prinssen

Eervolle vermeldingen 2023:
– Terp fan de Takomst door Observatorium
– Vestdijk Eindhoven door wUrck
– Visions of the Future at Floriade door Stefano Marinaz.