NVTL ondersteunt de oproep Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) - NVTL

NVTL ondersteunt de oproep Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO)

Details

Meer informatie: ARO

di 5 januari 2021

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) 2021-2024 is een vierjarig stimuleringsprogramma om de inzet van ruimtelijk ontwerp bij maatschappelijke opgaven te versterken. Het actieprogramma vormt een onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en het cultuurbeleid.

NVTL heeft, samen met de BNA en de BNSP, een mooie bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de ARO, zodat de inzet (landschaps)architecten en ontwerpers een centrale rol hebben in dit programma.

De opgaven
Er gaat de komende jaren in Nederland veel veranderen, in een snel tempo. Denk aan het bouwen van een miljoen nieuwe woningen en de aansluiting op mobiliteitsnetwerken, het vinden van ruimte voor de opwekking van duurzame energie, de aanpassing aan een veranderend klimaat, de ontwikkeling van een circulaire economie en de omschakeling naar kringlooplandbouw. Al deze opgaven vragen meer ruimte dan beschikbaar is in ons land. De veranderingen vinden plaats in onze directe leefomgeving. In buurten, dorpen, steden, infrastructuur en landschappen. De kwaliteit hiervan heeft een grote invloed op ons dagelijks leven. De centrale opgave is nu om een balans te vinden tussen het vormgeven van deze grote veranderingen en het vergroten van de kwaliteit van onze leefomgeving.

De inzet van ontwerp en ontwerpers zoals architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten is een belangrijk instrument om deze complexe veranderingen te laten slagen. Het is een instrument om de impact van vaak abstracte opgaven op straat-, buurt-, stads- en landschapsniveau concreet te maken. Opdrachtgevers, overheden, ontwerpers en andere betrokken partijen kunnen ontwerpvaardigheden- en technieken inzetten om te zorgen voor breder draagvlak en meer samenhangende oplossingen. Dit in samenhang met de creativiteit om functies van plekken te combineren en de gevolgen van plannen te kunnen zien, en ingewikkelde opgaven visueel inzichtelijk te maken. Bij het werken aan opgaven in de fysieke leefomgeving is van belang dat we oog hebben voor kwaliteit, maar ook voor erfgoed. Nederland is de afgelopen eeuwen steeds opnieuw ingericht en dat heeft geleid tot een rijke erfenis aan gebouwd erfgoed en waardevolle cultuurlandschappen.

Tot slot een oproep uit de ARO: het welslagen van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 is niet mogelijk zonder de steun en inzet van anderen. Onze uitnodiging luidt derhalve: denk en doe mee! Dat geldt voor het Rijk en iedereen daarbuiten: voor inwoners, ondernemers, andere overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.
We zijn enthousiast om samen de opgaven aan te pakken.

Door onze eigen achterbannen en partners enthousiast te maken over de kracht van ruimtelijk ontwerp en de meerwaarde zichtbaar te maken ontstaat een olievlek. Een steeds verder groeiende beweging van mensen die oog hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving, daarin willen investeren en het belang ervan actief
uitdragen. Aan de slag!