Nationale landschappen nieuwe stijl - NVTL

Nationale landschappen nieuwe stijl

wo 9 december 2020

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met dit advies willen Staatsbosbeheer en RCE een bijdrage leveren aan de realisatie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl.

De Commissie, onder voorzitterschap van prof. mr. Pieter van Vollenhoven, heeft in haar advies 5 gebieden geselecteerd met internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. Met het advies wordt duidelijk dat realisatie van deze gebieden samen kan gaan met het oplossen van de grote ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat. Opgaven zoals biodiversiteitsherstel, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire economie en gezondheid.