Oproep matching 'Prachtige productielandschappen' - Stimuleringsfonds - NVTL

Oproep matching ‘Prachtige productielandschappen’ – Stimuleringsfonds

ma 26 juli 2021

De NVTL heeft in samenwerking met het Stimuleringsfonds en opdrachtgevers een viertal opgaven opgesteld. Die vragen om ontwerpend onderzoek. Er is vanuit het fonds in drie fasen €77.500 beschikbaar voor ontwerpers per casus. De ontwerper is zelf in de lead om met de opdrachtgever tot een aanvraag te komen.

Het gaat om de opgave voor:

1.De uitwerking van 4 aandachtsgebieden in de Zuidwestelijke Delta waarin vragen stikstofreductie, waterberging, landbouwtransitie en toerisme maar ook het anders kijken naar kustveiligheid en suppleties een rol spelen. Hier is de vraag wie er in een van de gebieden (Grenspark Oost Zeeuws Vlaanderen – waar samenwerkende partijen richting Unesco status drijven, Yersekse en Kapelse Moer – waar cultuurhistorie en klimaatverandering in combi met hoogwaardige natuur de opgave vormt, Tholen (bedrijventerrein nabij de stad) – waar het volgende landschap en de aantrekkelijkheid van een nieuw bedrijvencluster in dit reeds verfrommelde landschap de opgave is en Oost Zuid Beveland- de watermotor waar miljoenen m3 water ongebruikt de Schelde in stroomt.) de opgave met een gebiedsgerichte aanpak kan uitwerken. Deze wordt meegenomen in de uitvoeringsagenda van de Nationale omgevingsvisie en in de omgevingsvisie van de provincie Zeeland. Klimaatverandering en traditie zijn hierbij de kern, de vraag is of en hoe we in de klimaatverandering meebewegen en innovatieve oplossingen bedenken voor zoetwater en zeespiegelrijzing met behoud van landschappelijke kernwaarden. opdrachtgever BZK i.s.m. provincie Zeeland. De gebieden worden in ateliers uitgewerkt. De vraag is wie als ontwerper in een atelier het ontwerpend onderzoek in de gebied verder wil brengen. BZK en de provincie Zeeland zijn trekker van deze aanpak. Trekker Anita Bijvoet, mail Bijvoet@minbzk.nl

2.De verdrogingsbestrijding in het stroomgebied van de Dommel in Oost-Brabant. Hier is het vraagstuk hoe je het verdrogingsvraagstuk van de hogere zandgronden kan koppelen aan het herstel van het landschap in een stroomgebiedsbenadering, vanuit het ontwerp en het bij elkaar brengen vaan schijnbare tegenstellingen. Hier gat het naast ontwerpend onderzoek ook om draagvlak verkrijgen voor maatregelen waarin ontwerpend onderzoek een duidelijke rol kan spelen. Vanuit een algemene strategie wordt een deelstroomgebied nader uitgewerkt in de 2e fase. Opdrachtgever waterschap De Dommel Mirja Kits is trekker van deze aanpak. Contact via mkits@dommel.nl

3.Een ontwikkelstrategie voor windbossen. De energietransitie is vertaald in zoekgebieden (RES) voor zon en wind. De volgende fase is de uitwerkingsfase waarin de opgave concreet wordt uitgewerkt. Naast de energietransitie zijn er tal van andere opgave in het kader van de NOVI en het klimaatakkoord die naar ruimte zoeken. Een van de opgaven is de realisatie van 10% meer bos in Nederland, ook daar zoeken provincies naar gebieden waar dit kan met Staatsbosbeheer en andere terreineigenaren. Als we al deze opgaven naast elkaar zien komen we er niet. Een door Staatsbosbeheer ontwikkeld concept is windbossen, die zijn financieel buiten het natuurnetwerk haalbaar. Ook andere doelen kunne hiermee bereikt worden naast de CO2 opslag, biodiversiteit, recreatiebehoefte, houtproductie voor circulaire bouw etc. Er is al veel onderzoek gedaan en er zijn al bouwstenen ontwikkeld maar hier gaat het om de vraag hoe windbossen op de juiste plek bij kunnen dragen aan versterking van het landschap. We zoeken een redeneerlijn die beeldend is en goed onderbouwd om met gemeenten en provincie aan de slag te gaan om bossen te realiseren en tegelijkertijd de energietransitie vorm te geven. Oplossingen die draagvlak creëren en een robuust landschap voor de toekomst. Opdrachtgever Staatsbosbeheer, Jan Pieter Peijs: peijs@staatsbosbeheer.nl

4.Een biobased landschap voor West Brabant. De regio West Brabant wil de meest biobased en circulaire regio worden van Nederland. Landschap van de toekomst met plantbased voedselproductie van de toekomst gaan een stempel drukken op het vitale buitengebied. Schets een beeld van hoe de eiwittransitie, kringlooplandbouw en korte ketens zich verhouden tot woningbouw, energiewinning, klimaatopgaven, gezondheid, NL Delta en de blauw groene motor van natuur, recreatie en agrariër Trekker Regio West Brabant contact via Bas Mol: bas.Mol@west-brabant.eu

De inschrijving wordt samen met de opdrachtgever ingestuurd maar valt onder de verantwoordelijkheid van de ontwerpende partij, de bijdrage is circa €72.000 voor voorfase en uitwerkingsfase. Een onafhankelijke jury kijkt naar de toewijzing.

Dit is een kans aan belangrijke opgaven in Nederland te werken.

Kijk hier voor meer informatie over de oproepen prachtige productielandschappen.