Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1 - NVTL

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1

di 6 juli 2021
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie wil ruimtelijk beleid op alle schaalniveaus met elkaar verbinden en versterken en lanceert hiervoor de nieuwe Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. De regeling heeft een looptijd van een jaar en sluit inhoudelijk aan bij de grote opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het biedt ruimte aan circa 200 innovatievouchers, waarmee decentrale overheden en semipublieke organisaties extra ontwerpkracht kunnen inschakelen bij het verkennen en het versterken van hun beleid. Met de vouchers kunnen zij aan ruimtelijke ontwerpers en onderzoekers een opdracht verstrekken voor een ontwerpend onderzoek naar de lokale consequenties van die grote opgaven. Voor de selectie van vouchervoorstellen schrijft het fonds in 2021 acht open oproepen uit. De Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied is de vierde in die reeks.

De Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1 richt zich op de relatie tussen stad en land, maar ook op de toekomst van onze productielandschappen.

Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #1

  • budget € 500.000
  • doorlopend indienen vanaf 1 juli t/m 30 september 2021
  • uitslag volgt uiterlijk binnen zes weken na indiening
  • startdatum project binnen een maand na toekenning
  • looptijd project is 1 tot 3 maanden
  • € 10.000 tot € 30.000 incl. btw per innovatievoucher
  • circa 25 voorstellen worden geselecteerd
  • positief beoordeelde voorstellen die uiterlijk 16 augustus zijn ingediend, komen in week 36 samen voor de start van het kennisuitwisselingstraject
  • positief beoordeelde voorstellen die uiterlijk 30 september zijn ingediend, komen in week 42 samen voor de start van het kennisuitwisselingstraject

Twee derde van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt door boeren, waar vooral intensieve landbouw en veehouderij wordt bedreven. Deze focus op grootschalige productie maakt dat het natuurlijk evenwicht achtergesteld is geraakt aan de opbrengsten. Waterbeheer is vooral dienend aan de landbouw, en bemaling van kwetsbare bodem (zoals in de veenweidegebieden) leidt tot steeds verder inklinken. Bemesting zorgt voor een te veel aan stikstof, waardoor planten- en diersoorten verdwijnen.

De grote nationale opgaven zoals de energietransitie, de klimaatadaptatie en de noodzaak van het terugdringen van stikstof bieden kansen om ook de inrichting van onze grootschalige productielandschappen te overdenken. Kunnen we een natuurlijk evenwicht herstellen dat duurzame productie en natuurwaarden met elkaar kan verenigen? Kan de landbouw ook bijdragen aan grondstoffen voor bijvoorbeeld de productie van circulair bouwmateriaal voor de grote woningbouwopgave die op stapel staat, bijvoorbeeld in de vorm van productiebossen? En kunnen we – ervan uitgaand dat Nederland een groot parklandschap is waar bewoning en productie naast elkaar bestaan – tot een duurzamere relatie komen tussen stad en land?

Wat in ieder geval zeker is, is dat de inrichting van het landelijk gebied van de toekomst een grote ontwerpopgave is, die we niet onbenut moeten laten. Hier liggen kansen leef- en productieomgevingen te creëren, die elkaar versterken en tot duurzame modellen kunnen leiden, niet alleen op economisch vlak, maar ook op gebied van ruimtelijke kwaliteit, gezondheid en leefbaarheid.

Voor wie is deze oproep?
Geïnteresseerde (semi)publieke organisaties, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties – maar ook regionale samenwerkingsverbanden tussen deze partijen – kunnen samen met ruimtelijk ontwerpers en onderzoekers een aanvraag voor een innovatievoucher indienen. Culturele instellingen kunnen als coördinator in een dergelijk ontwerpend onderzoek eveneens optreden als aanvrager.

Deze oproep richt zich op vernieuwers die op onderzoekende wijze met lokale en regionale partners willen samenwerken aan kansen en oplossingen om de vitaliteit van steden en dorpen richting de toekomst te versterken. Deze vouchers zijn bedoeld om de kosten van een ontwerpend onderzoek naar een concrete casus of ontwerpvraag te financieren, waarbij ook specifiek aandacht uitgaat naar de manier waarop wordt samengewerkt en resultaten en inzichten worden gedeeld.

Indienen
Uw voorstel kunt u vanaf 1 juli tot en met 30 september 2021 indienen.

Lees hier meer over deze oproep en hoe hiervoor in te dienen.