Welkom nieuwe bestuursleden - NVTL

Welkom nieuwe bestuursleden

Leo Pols (links), Wiebke Klemm (midden) en Daphne van der Wal (rechts)
ma 8 juli 2024

We heten onze nieuwe bestuursleden van harte welkom. Leo Pols wordt bestuurslid (Ontwerpend) onderzoek & beleidsadvisering stad, land en water, Wiebke Klemm wordt bestuurslid Onderzoek, Ontwerp & Beleid duurzame leefomgeving en Daphne van der Wal wordt bestuurslid Ontwerpen voor/met de toekomst & doorwerking van beleid. Gefeliciteerd!

We zijn erg blij dat de nieuwe bewegingen die afgelopen jaren gemaakt zijn binnen de vereniging, met deze nieuwe enthousiaste bestuursleden doorgezet kan worden.

We wensen Leo, Wiebke en Daphne veel succes en plezier in hun nieuwe rol in het bestuur en kijken uit naar de samenwerking.

Bekijk hier het voltallige bestuur.

Over Leo Pols
Leo is tot mei 2024 werkzaam geweest als senior ontwerper/onderzoeker ruimte bij het Planbureau voor de Leefomgeving werkt en nu als zelfstandig stedenbouwkundige, planoloog en landschapsontwerper/onderzoeker. Leo studeerde eind jaren 70 aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en
Landschapsinrichting in Boskoop. Jaren 80 werkte hij respectievelijk als groenadviseur voor de toenmalige groeigemeente Spijkenisse, adviseur Landinrichting (en andere zaken) bij Staatsbosbosbeheer en als Districtshoofd Bos- en landschapsbouw in Zuid- Holland voor de Directie Bos- en Landschapsbouw (van het ministerie van LNV). In 1990 behaalde hij de titel stedenbouwkundige aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam en werd hij (senior) beleidsmedewerker bij LNV waar hij schreef aan het eerste Structuurschema groene ruimte en verschillende beleidsnota’s voor natuur, landschap en stadslandschappen. Daarnaast werkte hij als zelfstandig stedenbouwkundige en ‘landschapsarchitect’ . Van 2003 tot 2008 werkte hij als senior onderzoeker en coördinator ontwerpers bij het Ruimtelijk Planbureau, daarna ging dit op in het Planbureau voor de Leefomgeving en was hij in verschillende rollen betrokken bij (ontwerpend) onderzoek naar onder meer de toekomst voor landbouw, natuur en landschap, omgaan met overstromingsrisico’s, betere stad-land relaties, slimme verstedelijking, verdichting in steden, mengen van wonen en werken en allerlei andere vormen van functiemenging. De afgelopen jaren hield ik hij zich vooral bezig met toekomstscenario’s voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarnaast heeft hij les gegeven aan de Academies van Bouwkunst en afstudeerders begeleid van TUD en WUR. Momenteel zit hij ook in het bestuur van de Midden-Delflandvereniging en de redactie van het vakblad Ruimte+Wonen. Hij heeft gewerkt op schaalniveaus variërend van lokaal tot nationaal, vanuit de disciplines uitvoering, ontwerp, beleidsontwikkeling en onderzoek (in die volgorde) en met alle vakgebieden van de ruimtelijke ordening. Het leggen van verbindingen daartussen is inmiddels mijn tweede natuur geworden en hij wil dit inzetten voor de NVTL. Ontwerpend Onderzoek wordt wel gezien als cruciaal en onmisbaar voor het oplossen van de complexe ruimtelijke vraagstukken in Nederland. Daar ben ik het wel mee eens, maar dat kan niet zonder een veel betere verstandhouding (dialoog en begrip van en voor elkaar) tussen ontwerpers en degenen die omgevingsbeleid formuleren in Omgevingsvisies, -plannen, -verordeningen en Instructieregels.

Over Wiebke Klemm
Wiebke studeerde landschapsarchitectuur aan de Technische Universiteit Dresden, Duitsland (1996-2003), en promoveerde in 2018 in het vakgebied aan de Universiteit Wageningen. In haar 20 jaar werkervaring als landschapsarchitect heeft ze vanuit verschillende perspectieven aan aantrekkelijke, leefbare en toekomstbestendige steden gewerkt: o.a. vanuit
ontwerpperspectief bij BoschSlabbers landschapsarchitectuur, vanuit wetenschappelijk perspectief in mijn promotieonderzoek “Clever and cool. Generating evidence-based design guidelines for climate responsive urban green infrastructure” aan de Universiteit Wageningen en het AMS Instituut in Amsterdam, en sinds 2018 vanuit gemeentelijk beleidsperspectief bij de
gemeente Den Haag. In haar waarneming is de discipline van landschapsarchitectuur essentieel voor het creëren van leefbare, toekomstbestendige steden. De grote transitieopgaven waar steden voor staan, denk aan duurzame energie en mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, sociale cohesie en de gezondheid van de bevolking, vragen om ons vakmanschap. Bijvoorbeeld het bewaren/ herstellen aan vitale, natuurlijke systemen, het kunnen schakelen tussen schaalniveaus, het verbinden van opgaven onder- en bovengronds, het ontwerpen aan buitenruimten en processen samen met professionals en bewoners, het kunnen verbeelden en bespreekbaar maken van toekomstige ontwikkelingen. Graag zet ze zich vanuit het bestuur van de NVTL ervoor in ons vakgebied sterker in positie te brengen als belangrijk speler in deze transitieopgave, om te versnellen, te vernieuwen en te verbinden.

Over Daphne van der Wal
Daphne studeerde tuin- en landschapsinrichting (afstudeerrichting beheer) aan de hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en voltooide daarna de master Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit. Na haar afstuderen heeft ze gewerkt als ontwerper en projectleider bij Karres en Brands landschapsarchitecten (tot 2014) en Debie en Verkuijl (tot 2015) waarna ze de stap heeft genomen om samen met Anne Martien Lousberg een eigen studio voor landschapsarchitectuur op te richten. Vanaf augustus 2024 neemt ze een volgende stap en gaat ze aan de slag als landschapsarchitect bij het Rijksvastgoedbedrijf. Het werken aan zeer diverse opgaven, op uiteenlopende schaalniveaus, zowel binnen als buiten de stad en (mogelijk met) erfgoed trekt haar enorm. In de afgelopen jaren heeft ze zich gespecialiseerd en sterk ingezet voor actuele onderwerpen als klimaatadaptatie en het versterken van de biodiversiteit. Hierin heeft ze grote stappen kunnen zetten maar merkt ze ook dat ze als ontwerper niet alle barrières kan slechten. Interdisciplinaire samenwerking is essentieel. Er ligt een belangrijke opgave – voor Nederland als geheel én op regio-, stad- en objectniveau – in het formuleren van heldere lange termijnvisies en een doorvertaling daarvan in strategische doelen en koppelkansen. Daarnaast ligt er wat haar betreft nog een grote taak in het maken van stappen in de doorvertaling van beleid naar met name ook realisatie en (meerjarig) beheer. Het lijkt haar ontzettend mooi binnen de NVTL en met vakgenoten een rol te kunnen spelen in het adresseren van deze onderwerpen en die zo nodige doorvertaling ervan.