Archivering landschapsarchitectuur - NVTL

Archivering landschapsarchitectuur

Details

Projectnaam: Het geheugen van het ontworpen landschap

Meer informatie of deelnemen? Mail naar info@nvtl.nl

Contactpersoon: NVTL bestuurslid Jan Janse

zo 6 december 2020

Dat de ontwerptekeningen van L. Springer goed bewaard worden, dat de documentatie van Nederland Nu als Ontwerp behouden is, en dat de geschiedenis van de oprichting van de Bond van Nederlandse Tuinarchitecten, de latere NVTL, na te trekken valt na bijna 100 jaar – dat zal ieders instemming hebben.

Als je die lijn doortrekt naar het heden, en landschapsarchitectuur ziet als een culturele activiteit, dan geldt ook voor nu actieve landschapsarchitectuurbureaus dat hun werk op zeker moment wellicht ‘archiefwaardig’ is, omdat ze dat zelf willen, of omdat daar vanuit algemeen belang om gevraagd wordt.

In 2018 heeft het College van Rijksadviseurs de minister van OCW laten weten dat beheer en ontsluiting van de archieven van en voor tuin- en landschapsarchitectuur niet goed georganiseerd zijn, nadat in 2002 het onderzoek Papier en Landschap dat ook al constateerde, toen met name voor overheidsarchieven. Materiaal verdwijnt, archieven zijn in gevaar en er is geen visie wat moet worden bewaard – waar, hoe en voor wie. OCW heeft daarop Het Nieuwe Instituut gevraagd naar een positiebepaling ten aanzien van tuin- en landschapsarchieven als erfgoedopgave. In opdracht van HNI verzorgen Noël van Dooren en Marieke Francke in samenspraak met alle betrokkenen, die positiebepaling. Daaruit volgt in het voorjaar van 2021 een advies dat HNI zal aanbieden aan de minister van OCW.

De NVTL is hier uiteraard bij betrokken. Als onderdeel van de verkenning wordt een tiental bureaus gezocht die inzicht willen geven in hoe zij hun werk archiveren, en die mee willen praten over het belang hiervan voor het vakgebied. Daarbij worden jullie enerzijds als ‘producent’ benaderd (je maakt dingen die wellicht in een archief landen), en anderzijds als gebruiker (je hebt archieven nodig voor je werk).

Belangrijke vragen zijn

— Maak je gebruik van archieven; in welke situaties?
— Wat bewaar je van eigen werk, hoe doe je dat, en met welke motieven? Hoe ga je om met analoog en digitaal materiaal?
— Wat zijn je ideeën over bewaarde materialen in de (verre) toekomst? Wat is waardevol voor een groter publiek, houd je daar nu al rekening mee?
— Hoe zie je in bredere zin het belang van het bewaren van landschap architectonisch werk, voor de maatschappij en voor de beroepsgroep?

Gegeven de huidige situatie is er een digitaal gesprek gepland op 13 januari 2021 in de ochtend. We vragen de deelnemers hun eigen archief met film of foto en wat gegevens over omvang en inhoud te delen. Dit project is reeds aangevangen met een 10 tal NVTL bureaus.

In de loop van 2021 zal een publieke bijeenkomst gehouden worden waar de bevindingen besproken worden, en denklijnen over het erfgoed van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven besproken worden.

Verslag bijeenkomst 4 maart 2021
Verslag bijeenkomst deelsessie met overheden 4 maart 2021

Onderzoeksrapport ‘Geheugen van het ontworpen landschap’
Het onderzoeksrapport is op 8 juli 2021 aangeboden aan minister Van Engelshoven. Zij gaf aan in het najaar al de eerste vervolgstappen mogelijk te willen maken op basis van de aanbevelingen.

Bekijk de nieuwspagina
Download het rapport

Agenda
22 april 2022: Met het programma Geheugen van het ontworpen landschap geven de initiatiefnemers een vervolg aan het onderzoek naar het vraagstuk van de archivering van tuin- en landschapsontwerp dat is uitgevoerd van september 2020 tot mei 2021. Meer info